Thỏa thuận chung

ĐIỀU KHOẢN NGƯỜI DÙNG

I. Mối quan hệ giữa Bạn và Công ty

● Công ty là CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY EDUCATION, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0316418562 cấp lần đầu ngày 31/07/2020.
● Các từ/cụm từ “Chúng tôi”, "Công ty" và "của Công ty" có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY EDUCATION và/hoặc, tuỳ từng trường hợp, Công Ty Con, Công Ty Liên Kết của CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY EDUCATION.
● Bạn đang đọc Toàn Bộ Thoả Thuận của Công ty bao gồm (i) Điều Khoản Người Dùng, (ii) Chính Sách Dữ Liệu, (iii) Quy Tắc Ứng Xử Cộng Đồng Galaxy Education, và (iv) Chính Sách Riêng Của Dịch Vụ (gọi chung là “Điều Khoản”
này hay “Toàn Bộ Thoả Thuận”) mà chúng điều chỉnh mối quan hệ và được xem như là thỏa thuận giữa bạn và Công ty, và quy định các điều khoản đối với việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ, ứng dụng, sản phẩm và nội dung có liên quan của Công ty (gọi chung là “Dịch Vụ”).
● Nhìn chung, Công ty cấp cho Bạn quyền sử dụng các Dịch Vụ của Công ty nếu Bạn đồng ý tuân thủ các Điều Khoản này.
● Cho mục đích của các Điều Khoản này, thuật ngữ “bạn” và “của bạn” có nghĩa là Bạn với tư cách là người dùng Dịch Vụ.
● Xin lưu ý một từ ngữ có thể được viết hoa hoặc viết thường nêu trong Điều Khoản này sẽ được hiểu như nhau.

II. Chấp thuận điều khoản

● Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của Công ty, Bạn xác nhận rằng Bạn đọc, hiểu và đồng ý đã thiết lập một hợp đồng ràng buộc với Công ty, rằng Bạn chấp thuận và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản này. Việc Bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ của Công ty cũng phải tuân thủ theo các Chính Sách Riêng Của từng Dịch Vụ của Công ty, mà các điều khoản của các chính sách đó có thể được tìm thấy trực tiếp trên trang của Công ty, trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Bạn, và được kết hợp trong Điều Khoản này bằng việc dẫn chiếu.
● Nếu Bạn đang truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ trên danh nghĩa của một cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, thì (a) thuật ngữ “Bạn” và “của Bạn ” bao gồm cả Bạn và cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức đó, (b) Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn là người đại diện có thẩm quyền của cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức đó có thẩm quyền để ràng buộc thực thể đó với các Điều Khoản này, và Bạn đồng ý với các Điều Khoản này trên danh nghĩa của cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, và (c) cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức của Bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và tài chính cho việc Bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ cũng như việc truy cập và sử dụng tài khoản của Bạn bởi các bên khác mà liên kết với cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức của Bạn, bao gồm bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu nào.
● Bạn có thể chấp thuận Điều Khoản bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty sẽ xử lý việc Bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ như là sự chấp thuận Điều Khoản kể từ thời điểm Bạn truy cập và
sử dụng Dịch Vụ đó.
● Bạn nên in ra hoặc lưu về một bản sao của riêng Bạn đối với Điều Khoản này cho mục đích lưu trữ.

III. Thay đổi điều khoản

● Công ty có quyền sửa đổi các Điều Khoản này theo từng thời điểm để phản ánh những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, thay đổi công nghệ, thay đổi phương thức thanh toán, thay đổi chính sách, quy định, các yêu cầu pháp lý liên quan của Cơ quan Nhà Nước và thay đổi khả năng của hệ thống.
● Bạn sẽ phải tuân theo các chính sách và Điều Khoản có hiệu lực tại thời điểm Bạn sử dụng Dịch Vụ từ Công ty, trừ khi phải thay đổi chính sách hoặc các điều khoản này theo luật pháp hoặc cơ quan chính phủ (trong trường
hợp đó sẽ áp dụng tại thời điểm Bạn đăng ký sử dụng Dịch Vụ trước đó) hoặc nếu Công ty thông báo cho Bạn biết về thay đổi đối với các chính sách hoặc các Điều Khoản này trước khi Công ty gửi Sản phẩm (trong trường hợp đó Công ty có quyền cho rằng Bạn đã chấp nhận thay đổi các Điều Khoản. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC NỘI DUNG MÀ CÔNG TY ĐÃ CAM KẾT VỚI BẠN VỀ “CAM KẾT ĐẦU RA” CỦA CHƯƠNG TRÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.

IV. Quyền và trách nhiệm của Công ty

● Công ty cung cấp nhiều Dịch Vụ hữu ích tới Bạn chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản này: Bao gồm nhưng không giới hạn các Dịch Vụ giáo dục trực tuyến hay trực tiếp hay dưới bất kỳ hình thức nào.
● Công ty liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các Dịch Vụ của Công ty. Trong quá trình không ngừng cải tiến này, đôi khi, Công ty sẽ bổ sung hoặc loại bỏ các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm
các giới hạn áp dụng cho các Dịch Vụ, và bắt đầu cung cấp Dịch Vụ mới hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ cũ. Khi một Dịch Vụ nào đó cần có hoặc chứa phần mềm có thể tải xuống, thì trong một số trường hợp, phần mềm đó có thể tự động cập nhật trên thiết bị của Bạn ngay khi có một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số Dịch Vụ cho phép Bạn điều chỉnh các chế độ tự động cập nhật.
● Nếu Công ty thực hiện những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Công ty, hoặc nếu Công ty ngừng cung cấp một Dịch Vụ, thì Công ty sẽ cố gắng thông báo trước cho Bạn trong khoảng thời gian hợp lý, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi Công ty cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật và khả năng hoạt động.
● Công ty có quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn tính khả dụng của Dịch Vụ, hoặc các sản phẩm, Dịch Vụ được cung cấp thông qua Dịch Vụ, cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý, phạm vi pháp lý nào căn cứ theo quy định pháp luật áp dụng cho khu vực địa lý có liên quan. Công ty có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể.
● Việc Bạn vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản này được xác định theo quyết định riêng của Công ty, có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập của Bạn vào Dịch Vụ, không giới hạn bất kỳ quyền yêu cầu biện pháp khắc phục nào khác mà Công ty có, Công ty có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Dịch Vụ nếu Công ty nghi ngờ rằng Bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến Dịch Vụ.
● Công ty có thể xóa mà không cần thông báo bất kỳ nội dung hoặc nhận xét của Bạn mà Công ty xác định là bất hợp pháp theo quyết định riêng của Công ty cho rằng hành vi đó là hành vi xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
● Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Dịch Vụ, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền trình gửi và thông báo đến cơ quan chức năng, quyền khởi tố, khiếu nại theo quy định pháp luật, khi Công ty xác định được người dùng có hành vi xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
● Tất cả các nhãn hiệu, logo, và tất cả các tài sản thể hiện dưới dạng quyền tài sản bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phần mềm tích hợp, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến Công ty (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của Công ty và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi Công ty (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi Quy Định Pháp Luật về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản này, Bạn không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty. Bạn không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của Công ty.

V. Quyền, trách nhiệm, và chấp thuận của Bạn

● Bạn được quyền tự do lựa chọn sử dụng Dịch Vụ của Công ty theo nhu cầu và điều kiện thực tế của mình. Việc Bạn lựa chọn truy cập và sử dụng một loại hình Dịch Vụ cụ thể của Công ty đồng nghĩa với việc Bạn chấp thuận và đồng ý các quyền và nghĩa vụ được nêu trong các Chính Sách Riêng Của từng Dịch Vụ của Công ty, mà các chính sách đó có thể được tìm thấy trực tiếp trên trang của Công ty, trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Bạn , và được kết hợp trong Điều Khoản này bằng việc dẫn chiếu.
● Bạn phải:
○ Theo sát và tuân thủ nghiêm túc lộ trình học mà Công ty đề ra cho Bạn để đạt kết quả tốt nhất.
○ Tôn trọng giáo viên của Chúng tôi và có thái độ đúng mực khi tham gia lớp học. Với những trường hợp vi phạm nhiều lần, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có nghĩa vụ bồi thường cho Bạn.
○ Tuân thủ các quy định trong “Nội quy lớp học dành cho Bạn” của Công ty đề ra.
● Một số Dịch Vụ yêu cầu Bạn phải có Tài khoản thì Dịch Vụ mới có thể hoạt động. Ví dụ: Để truy cập vào Dịch Vụ được cung cấp trên nền tảng trực tuyến, Bạn cần tạo Tài khoản trên trang của Công ty để có một địa chỉ gửi và
nhận email hoặc qua số điện thoại.
● Công ty khuyến khích Bạn đăng ký và kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân khi thực hiện tạo tài khoản trên trang của Công ty.
● Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi việc Bạn làm thông qua Tài khoản của mình, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản và các thông tin, dữ liệu có liên quan của Bạn.
● Các tổ chức, chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và trường học, sử dụng các Dịch Vụ của Công ty, để có thể sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi thay mặt cho một tổ chức cần phải:
○ Một người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó phải đồng ý với các Điều Khoản này;
○ Quản trị viên của tổ chức của Bạn có thể cấp cho Bạn một Tài khoản. Quản trị viên đó có thể yêu cầu Bạn phải tuân theo các quy tắc bổ sung, đồng thời có thể có quyền truy cập hoặc vô hiệu hóa Tài khoản của Bạn.
● Nếu Bạn là người chưa thành niên, Bạn có thể đăng ký Tài khoản thông qua phụ huynh/người giám hộ. Nhiều phụ huynh/người giám hộ có thể đăng ký Tài khoản thay mặt cho người chưa thành niên trong gia đình. Để người chưa thành niên có thể sử dụng Dịch Vụ của Công ty:
○ Phụ huynh hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đó phải đồng ý với các Điều Khoản này;
○ Phụ huynh hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đó phải kiểm soát việc sử dụng Dịch Vụ phù hợp với lứa tuổi của người chưa thành niên đó.
● Để cung cấp các Dịch Vụ cho Bạn, đôi khi, Công ty sẽ gửi cho Bạn các thông báo về Dịch Vụ và những thông tin khác qua email hoặc số điện thoại mà Bạn đã dùng để đăng ký. Việc Bạn im lặng không phản hồi, hoặc tích xanh lên các cửa sổ chấp thuận và đồng ý khi khởi chạy Dịch Vụ trên thiết bị của Bạn, hoặc việc Bạn xác thực bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại của Bạn về việc sử dụng Dịch Vụ, cũng được xem là đã thực hiện phản hồi đối với các thông báo của Công ty.
● Thanh toán:
Đối với từng loại hình dịch vụ, Công ty chấp nhận các hình thức thanh toán khác nhau: chuyển khoản; đóng học phí tại văn phòng và đóng học phí thông qua liên kết sẽ được nêu cụ thể trong từng dịch vụ.
● Nếu Bạn cung cấp ý kiến phản hồi cho Công ty, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các Dịch Vụ của Công ty, thì Công ty có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của Bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với Bạn.

VI. Nội dung trong các Dịch Vụ của Công ty

1. Thông tin của Bạn
● Một số Dịch Vụ của Công ty có thể mang đến cơ hội công khai nội dung của Bạn , ví dụ như Bạn có thể đăng sản phẩm Bạn tạo ra trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Công ty.
● Quyền của Bạn có đối với nội dung của Bạn, cũng như cách nội dung đó được sử dụng trong các Dịch Vụ của Công ty: Một số Dịch Vụ của Công ty được thiết kế để Bạn có thể tải lên, nộp, lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của Bạn lên. Bạn có thể chọn nội dung Bạn muốn cung cấp. Nếu Bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng Bạn có các quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền tác giả cần thiết để làm điều đó và nội dung đó không chứa các hành vi xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật.
● Bạn đồng ý cấp cho Công ty quyền vô thời hạn và không hủy ngang:
○ Lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và tái sử dụng nội dung của Bạn, chẳng hạn như lưu nội dung của Bạn vào các hệ thống của Công ty;
○ Xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của Bạn nếu Bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của Bạn, chẳng hạn như định dạng lại hoặc dịch nội dung;
○ Công ty được sử dụng nội dung của Bạn cho mục đích có giới hạn như sau:
■ Vận hành và cải thiện các Dịch Vụ;
■ Sử dụng nội dung Bạn đã chia sẻ công khai để quảng bá các Dịch Vụ của Công ty.
Ví dụ: Để quảng bá một Dịch Vụ của Công ty, Công ty có thể trích dẫn một nội dung mà Bạn đã sản xuất.
● Nếu Bạn xóa bất kỳ nội dung nào khỏi các Dịch Vụ của Công ty, Bạn đồng ý cho phép Công ty quyền khai thác
thương mại liên quan đến nội dung đấy trong tối thiểu hai năm kể từ ngày Bạn xóa.

2. Các sản phẩm do Công ty tạo ra
● Giữa Bạn và Công ty, tất cả nội dung trong Dịch Vụ của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn: phần mềm, hình ảnh, văn bản, biểu đồ, minh họa, biểu tượng, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ, bản quyền, ảnh, âm thanh, video, nhạc và “nhìn và cảm nhận” của Dịch Vụ (“Nội Dung”) được sở hữu hoặc được bên thứ ba cấp phép cho Công ty sử dụng. Việc sử dụng Nội Dung của Công ty hoặc các tài liệu trên Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào mà không được cho phép của Công ty đều bị nghiêm cấm một cách nghiêm ngặt. Các nội dung đó
không thể được tải xuống, sao chép, nhân bản, phân phối, truyền đưa, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép sử dụng hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty hoặc các bên cấp phép của Công ty, nếu có. Công ty và các bên cấp phép của Công ty bảo lưu tất cả quyền mà không được cấp một cách rõ ràng trong hoặc liên quan tới Nội dung.
● Tùy thuộc vào các Điều Khoản, Bạn tại đây được cấp phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển giao, không thể cấp phép thứ cấp, có thể hủy ngang trên phạm vi toàn thế giới để truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Công ty bảo lưu tất cả quyền trong Dịch Vụ và Nội Dung của Công ty, mà không được cấp một cách rõ ràng theo Điều Khoản này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể chấm dứt việc cấp phép này tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì. CÔNG TY KHÔNG CẤP BẤT KỲ QUYỀN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG MÀ ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ.

VII. Kết thúc dịch vụ

1. Về chính sách hoàn
Áp dụng chính sách hoàn trả theo từng Dịch Vụ cụ thể của Công ty.

2. Về chính sách hủy
Áp dụng chính sách hủy theo từng Dịch Vụ cụ thể của Công ty.

3. Về vấn đề thanh toán
Trong trường hợp Công ty hoặc đơn vị Công ty ủy quyền không thể thu Phí Dịch Vụ từ Bạn hoặc trong trường hợp Bạn vi phạm Điều Khoản này, Công ty có thể tạm ngưng việc cung cấp Dịch Vụ cho đến khi Bạn có phương án khắc phục mà Công ty cho là hợp lý.

4. Về chấm dứt và xoá Tài Khoản
Các Điều Khoản này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi Công ty.
● Nếu Bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của Bạn với Công ty, Bạn có thể làm thế bằng cách (a) thông báo cho Công ty bất cứ lúc nào và (b) đóng các Tài Khoản của Bạn đối với tất cả các Dịch Vụ mà Bạn sử dụng. Thông báo của Bạn nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của Công ty;
● Công ty có thể vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với Bạn nếu:
i. Bạn đã vi phạm hoặc Công ty nghi ngờ rằng Bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều Khoản này, Công ty cũng có thể chấm dứt Điều Khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và do đó có thể từ chối cho phép Bạn truy cập vào Dịch Vụ, Tài Khoản của Bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó.
ii. Khi các Điều Khoản này chấm dứt, các nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thanh toán, nếu có) và các khoản nợ phát sinh trước ngày chấm dứt Dịch Vụ sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt các Điều Khoản này cho tất cả các mục đích. Tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà Bạn và Công ty đã được hưởng lợi, phải chịu (hoặc đã tích lũy theo thời gian trong lúc các Điều Khoản còn hiệu lực) hoặc được nói rõ là tiếp tục vô hạn định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt này, và các Điều Khoản của Mục này sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy một cách vô hạn định."

5. Quyền từ bỏ
Việc Công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều Khoản này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc Điều Khoản đó. Các Điều Khoản này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được tích hợp trong các Điều Khoản này hoặc được Công ty đăng tải liên quan đến Dịch Vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa Bạn và Công ty, đồng thời chi phối việc Bạn sử dụng Dịch Vụ, thay thế mọi thỏa thuận, trao đổi và đề xuất trước đây hoặc cùng thời điểm, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa Bạn và Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều Khoản).

6. Sự kiện ngoài tầm kiểm soát
● Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Công ty theo Điều Khoản này gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Công ty (Sự kiện bất khả kháng hoặc khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản).
● Hoạt động của Công ty theo bất kỳ nội dung Điều Khoản nào được coi là bị đình chỉ trong thời gian Sự kiện Bất khả kháng sẽ được tiếp tục, và Công ty sẽ gia hạn đúng bằng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng mà Chúng tôi không thể thực hiện.

VIII. Bồi thường thiệt hại
Bạn đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Công ty, nhân viên và đối tác của Công ty nếu có khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến: (a) Nội Dung được Bạn đưa ra, cung cấp trên trang của Công ty; (b) việc Bạn vi phạm Điều Khoản này; (d) và/hoặc (c) bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của Bạn , cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.

IX. Giới hạn trách nhiệm
Công ty (bao gồm nhân sự, giám đốc, nhân viên, đại diện, cổ đông, các công ty con, công ty liên kết của Công ty, và nhà cung cấp), trong giới hạn được cho phép của luật, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với:
● Bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả đặc biệt hoặc để làm gương nào mà Bạn có thể gánh chịu, bất kể được gây ra và theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý. Điều này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn với, bất kỳ mất mát lợi nhuận nào (bất kể gánh chịu trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ mất mát thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh nào, bất kỳ mất mát dữ liệu phải hứng chịu nào, chi phí của việc tìm kiếm hàng hóa hoặc Dịch Vụ thay thế, hoặc các mất mát vô hình khác;
● Bất kỳ mất mát hay thiệt hại mà Bạn có thể gánh chịu, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn với mất mát hoặc thiệt hại như là kết quả của:
○ Bất kỳ sự trông cậy nào được Bạn đặt vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào, hoặc như là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa Bạn và bất kỳ bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ nào mà quảng cáo của họ xuất hiện trên các Dịch Vụ;
○ Bất kỳ sự thay đổi nào mà Công ty thực hiện đối với các Dịch Vụ, hoặc đối với bất kỳ sự chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong việc cung cấp các Dịch Vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong các Dịch Vụ);
○ Việc xóa, hỏng, hoặc lỗi lưu trữ bất kỳ nội dung và dữ liệu truyền thông nào khác được duy trì hoặc chuyển giao bởi hoặc thông qua việc sử dụng các Dịch Vụ của Bạn;
○ Việc Bạn không thể cung cấp cho Công ty thông tin tài khoản chính xác;
○ Việc Bạn không thể giữ an toàn và bí mật về chi tiết mật khẩu hoặc tài khoản của Bạn;
○ Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đến máy tính hoặc các thiết bị truy cập của Bạn khi Bạn truy cập vào hệ thống của Công ty, đến việc tải các thông tin từ hệ thống Công ty (đặc biệt trong trường hợp do ảnh hưởng bởi virus)
hoặc
○ Bất kỳ tai nạn, thương tật, tổn thương vĩnh viễn hoặc chết, các thiệt hại mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, gián tiếp mà phát sinh từ việc: (i) sử dụng hệ thống hoặc nội dung của Công ty; (ii) bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ (bao gồm
nhưng không giới hạn việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng bất kỳ yếu tố nào của hệ thống trong khi sử dụng Dịch Vụ); hoặc (iii) thực hiện hoặc không thực hiện bởi Công ty.
● Công ty và những người có thẩm quyền của Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm với Bạn rằng:
○ Việc sử dụng các Dịch Vụ của Bạn sẽ không gián đoạn, đúng giờ, ít xảy ra lỗi;
○ Các khiếm khuyết trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho Bạn như là một phần của Dịch Vụ sẽ được sửa lại cho đúng khi Bạn có yêu cầu.

X. Tranh chấp
Điều Khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo Luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch Vụ này, bao gồm bất kỳ nghi vấn nào liên quan của sự tồn tại, tính hợp lệ hoặc chấm dứt, sẽ được gửi đến và giải quyết tại Tòa Án Việt Nam có thẩm quyền liên quan.

CHÍNH SÁCH DỮ LIỆU

 1. Công ty muốn Bạn hiểu rõ các loại thông tin mà Công ty thu thập khi Bạn sử dụng Dịch Vụ của Công ty:
  ● Công ty thu thập thông tin để cung cấp các Dịch Vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Thông tin thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách Bạn dùng các Dịch Vụ của Công ty cũng như cách Bạn
  quản lý các tùy chọn kiểm soát bảo mật của mình.
  ● Khi Bạn đã đăng nhập, Công ty cũng thu thập cả thông tin mà Công ty lưu trữ cùng với Tài Khoản của Bạn. Công ty xem những thông tin này là thông tin cá nhân.

 2. Công ty dùng Dữ Liệu để cung cấp dịch vụ tốt hơn
  Công ty sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các Dịch Vụ của mình cho những mục đích sau:
  ● Cung cấp Dịch Vụ:
  ○ Công ty sử dụng thông tin của Bạn để cung cấp các Dịch Vụ của Công ty đến Bạn;
  ○ Duy trì và cải thiện Dịch Vụ của Công ty;
  ○ Công ty cũng sử dụng thông tin của Bạn để đảm bảo các Dịch Vụ của Công ty hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động hoặc khắc phục các sự cố mà Bạn báo cáo cho Công ty. Ngoài ra, Công ty còn dùng thông tin của Bạn để cải tiến các Dịch Vụ của mình.
  ● Phát triển các Dịch Vụ mới:
  ○ Công ty sử dụng thông tin thu thập được trong các Dịch Vụ hiện có để giúp phát triển những Dịch Vụ mới.
  ○ Công ty sử dụng thông tin thu thập được để tùy chỉnh các Dịch Vụ của Công ty cho Bạn, bao gồm cả việc cung cấp các nội dung đề xuất.
  ● Đo lường hiệu quả:
  Công ty dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các Dịch Vụ của Công ty được sử dụng.
  ● Liên lạc với Bạn :
  ○ Công ty sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại của Bạn, để tương tác trực tiếp với Bạn;
  ○ Bảo vệ Công ty, người dùng của Công ty và mọi người nói chung;
  ○ Công ty sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các Dịch Vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể gây hại cho Công ty, người dùng của Công ty hoặc mọi người nói chung;
  ○ Công ty có thể kết hợp thông tin thu thập được trong các Dịch Vụ của mình và trên các thiết bị của Bạn cho những mục đích mô tả ở trên.
  ● Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn cũng đồng thời cho phép Công ty sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích được đề cập và có thể không được đề cập đến trong Chính sách bảo mật này.

 3. Bạn có thể lựa chọn về cách thức và loại thông tin mà Công ty thu thập
  ● Quản lý, xem lại và cập nhật thông tin của Bạn.
  ● Khi đã đăng nhập, Bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào các Dịch Vụ Bạn sử dụng.
  ● Xuất, loại bỏ và xóa thông tin của Bạn.
  ● Bạn có thể xuất một bản sao nội dung trong Tài Khoản của mình nếu muốn sao lưu.
  ● Để xóa thông tin của mình, Bạn có thể:
  ○ Xóa nội dung của Bạn khỏi các Dịch Vụ cụ thể của Công ty;
  ○ Tìm kiếm, sau đó xóa các nội dung cụ thể khỏi Tài Khoản của Bạn ;
  ○ Xóa các Dịch Vụ cụ thể của Công ty, bao gồm cả thông tin của Bạn liên kết với các Dịch Vụ đó;
  ○ Xóa toàn bộ Tài Khoản của Bạn.
  ● Lưu ý: Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của Bạn trong các trường hợp:
  ○ Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu hoặc buộc Công ty phải lưu trữ một phần dữ liệu của Bạn;
  ○ Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
  ○ Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;
  ○ Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
  ○ Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
  ○ Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

 4. Bạn đồng ý cho Công ty sao lưu một số thông tin Bạn nhằm mục đích lưu trữ
  Công ty giữ lại dữ liệu mà Công ty thu thập trong nhiều khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu, cách Công ty sử dụng dữ liệu và cách Bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt:
  ● Một số dữ liệu Bạn có thể xóa bất cứ khi nào Bạn muốn, chẳng hạn như thông tin cá nhân hoặc nội dung Bạn tạo hoặc tải lên, như ảnh và tài liệu. Bạn cũng có thể xoá thông tin hoạt động đã lưu trong tài khoản của mình. Công ty sẽ lưu giữ dữ liệu này trong Tài Khoản của Bạn cho đến khi Bạn xoá hoặc chọn tự động xoá dữ liệu đó.
  ● Công ty lưu giữ một số dữ liệu cho đến khi Bạn xóa Tài khoản của Bạn , chẳng hạn như thông tin về tần suất Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Công ty.
  ● Công ty giữ lại một số dữ liệu trong khoảng thời gian dài khi cần thiết để phục vụ các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp, Ví dụ: để bảo mật, ngăn chặn hành vi lừa đảo và lạm dụng hoặc lưu giữ sổ sách tài chính.
  ● Khi Bạn xóa dữ liệu, Công ty tuân theo một quy trình xóa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của Bạn khỏi các máy chủ của Công ty một cách an toàn, hoặc chỉ giữ lại dữ liệu dưới dạng ẩn danh. Công ty cố gắng đảm bảo rằng các Dịch Vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm Bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của Công ty.

 5. Bạn đồng ý cho Công ty chuyển thông tin của Bạn đi phân tích
  ● Thông tin của Bạn có thể được xử lý trên các máy chủ đặt ở nơi mà pháp luật quy định. Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, trong đó một số luật cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn so với các luật khác. Bất kể thông
  tin của Bạn được xử lý ở đâu, Công ty đều áp dụng cùng biện pháp bảo vệ mô tả trong chính sách này. Công ty cũng tuân thủ các quy định pháp luật có hiệu lực liên quan đến việc truyền dữ liệu.
  ● Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, Công ty sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Công ty hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của Bạn mà Công ty không thể giải quyết trực tiếp với Bạn.

 6. Công ty cam đoan sẽ bảo mật thông tin của Bạn bằng các phương thức sau
  ● Tất cả các sản phẩm của Công ty đều được tích hợp các tính năng bảo mật và luôn mã hoá dữ liệu và liên tục bảo vệ thông tin của Bạn. Thông tin chi tiết Công ty có được từ việc duy trì các Dịch Vụ giúp Công ty phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến Bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà Công ty cho là Bạn nên biết, Công ty sẽ thông báo cho Bạn và hướng dẫn Bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.
  ● Công ty nỗ lực bảo vệ Bạn và Công ty khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin Công ty nắm giữ, bao gồm:
  ○ Công ty sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của Bạn;
  ○ Công ty xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
  ○ Công ty chỉ cho phép các nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Công ty truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

QUY TẮC ỨNG XỬ CỘNG ĐỒNG GALAXY EDUCATION

Quy tắc chung
○ Quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật: các bên tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
○ Quy tắc lành mạnh: các bên có các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
○ Quy tắc an toàn, bảo mật thông tin: các bên tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.
○ Quy tắc trách nhiệm: các bên chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.
● Những hành vi ứng xử văn minh và hợp pháp
○ Bạn cần tìm hiểu và tuân thủ các Điều Khoản hướng dẫn sử dụng của Công ty trước khi đăng ký, tham gia Dịch Vụ của Công ty.
○ Bạn nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với Công ty để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng Dịch Vụ của Công ty.
○ Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng và đến Công ty khi tài khoản của Bạn bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
○ Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.
○ Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.
○ Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh Dịch Vụ trái phép gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.